MEDZINÁRODNEJ ONLINE SMERNICE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (COOKIES)

Deň nadobudnutia účinnosti tejto Smernice ochrany osobných údajov: 27. 6. 2010.

Táto Smernica ochrany osobných údajov objasňuje, ako spoločnosť Abbott Laboratories, vrátane jej dcérskych a sesterských spoločností (spoločne označované ako „spoločnosť Abbott“), nakladá s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webových stránok riadené spoločnosťou Abbott obsahujúce prepojenie na túto Smernicu ochrany osobných údajov (spoločne označované ako „webové stránky spoločnosťi Abbott“). Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, táto Smernica ochrany osobnývh údajov neplatí pre osobné údaje získané od vás offline, pre webové stránky spoločnosťi Abbott, ktoré neobsahujú prepojenie na túto Smernicu ochrany súkromia, pre rezidentov USA, ani pre webové stránky tretích osôb prepojenia na ktoré sa prípadne nachádzajú na webových stránkach spoločnosťi Abbott. Používanie webových stránok spoločnosťi Abbott z vašej strany podlieha tejto Smernice ochrany súkromia a Online podmienkam používania.

Skôr, ako pristúpite k používaniu webových stránok spoločnosťi Abbott alebo k poskytnutiu osobných údajov, prečítajte si, prosím, túto Smernicu ochrany osobných údajov.

Please read this Privacy Policy before using Abbott Web Sites or submitting personal information to us.

Čo sú „osobné údaje“ v zmysle tejto Smernice ochrany súkromia?
„Osobné údaje“ označujú údaje, ktoré vás identifikujú alebo by sa dali použiť na zistenie vašej totožnosti a ktoré sú poskytované a/alebo zberané cez webové stránky spoločnosťi Abbott. Príkladmi osobných údajov sú vaše meno, vaša poštová adresa, vaša e-mailová adresa a vaše telefónne číslo.

Ako spoločnosť Abbott zbiera údaje online?
Spoločnosť Abbott zbiera údaje online dvomi spôsobmi:

 • Osobné údaje, ktoré poskytujete:
  Personal Information You Submit:
  Spoločnosť Abbott zberá osobné údaje, ktoré vkladáte do údajových polí na webových stránkach spoločnosťi Abbott. Môžete napríklad uviesť svoje meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu a/alebo iné údaje, aby ste mohli dostať informácie o rôznych otázkach, zaregistrovať sa pre účely programov spoločnosťi Abbott, obrátiť sa na zákaznícky servis spoločnosťi Abbott alebo odpovedať v jej prieskumoch. Aby ste chránili svoje súkromie, nemali by ste spoločnosťi Abbott poskytovať údaje, o ktoré výslovne nežiada.
 • Pasívny zber neosobných údajov:
  Passive Collection of Unidentifiable Information
  Webové stránky spoločnosťi Abbott môžu zberať informácie o vašich návštevách na webových stránkach spoločnosťi Abbott bez toho, aby ste takéto informácie aktívne poskytli. Neosobné údaje sa môžu zberať pomocou rôznych technológií, ako scookies“ a „web beacons“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webová stránka prenáša na pevný disk vášho počítača. Prvky web beacon (tiež označované ako „GIF súbory“, „pixely“ alebo „internetové tagy“) pomáhajú spoločnosťi Abbott rozpoznať jedinečný súbor cookie vo vašom prehliadači. Váš internetový prehliadač automaticky prenáša na webové stránky spoločnosťi Abbott niektoré neosobné údaje, ako sú URL práve navštívenej webovej stránky a verzia prehliadača, ktorú váš počítač používa. Technológie pasívneho zberu údajov vám môžu uľahčiť používanie webových stránok spoločnosťi Abbott tým, že umožnia spoločnosťi Abbott poskytovať lepšie služby, upravovať webové stránky spoločnosťi Abbott podľa preferencií spotrebiteľov, zostavovať štatistiky, analyzovať trendy a inak webové stránky spoločnosťi Abbott spravovať a zlepšovať. Niektoré funkcie webových stránok spoločnosťi Abbott by bez technológií pasívneho zberu údajov nepracovali. Informácie zhromaždené týmito technológiami sa nedajú použiť na zistenie vašej totožnosti bez ďalších osobných údajov, pričom spoločnosť Abbott neprepája takéto doplňujúce osobné údaje s údajmi zberanými prostredníctvom týchto sledovacích technológií. Ak chcete obmedziť alebo zablokovať sledovacie technológie, pozrite si nižšie časť „Aké sú moje možnosti z hľadiska spôsobu zberu a používania mojich osobných údajov spoločnosťou Abbott?“.

Za akých okolností a na aký účel by mohla spoločnosť Abbott zberať a používať osobné údaje?
Spoločnosť Abbott použije osobné údaje, ktoré poskytnete cez webové stránky spoločnosťi Abbott, na zodpovedanie vašich otázok a na to, aby vám poskytla účinný zákaznícky servis. Keď uvediete svoje osobné údaje vo formulári resp. v údajovom poli na webovej stránke spoločnosťi Abbott, spoločnosť Abbott môže použiť určité identifikačné technológie, ktoré stránke umožnia „zapamätať si“ vaše osobné preferencie, ako sú časti webovej stránky Abbott, ktoré často navštevujete, prípadne ak sa tak rozhodnete, aj váš identifikátor používateľa.. Vaše osobné údaje použijeme len na naše obchodné účely – napríklad aby sme vám ponúkli možnosť zasielania oznámení o výrobkoch a službách spoločnosťi Abbott, vyzvali vás k účasti na prieskumoch o našich výrobkoch, prípadne aby sme vás informovali o špeciálnych propagačných akciách, ak nám vopred dáte svoj súhlas na tieto účely.

Vykonáva spoločnosť Abbott konsolidáciu osobných údajov?
Spoločnosť Abbott môže vykonávať konsolidáciu osobných údajov zákazníkov, ktorí používajú webové stránky spoločnosťi Abbott. Okrem toho môžeme konsolidovať údaje v neosobnej forme (súhrnné/anonymné údaje), čo nám pomáha zlepšovať dizajn webových stránok spoločnosťi Abbott a jej produkty, skvalitňovať naše výskumné aktivity a zabezpečovať iné obchodné funkcie.

Aké sú moje možnosti z hľadiska spôsobu zberu a používania mojich osobných údajov spoločnosťou Abbott?
Vždy máte možnosť obmedziť rozsah aj typ osobných údajov, ktoré spoločnosť Abbott o vás dostane, a to tak, že sa rozhodnete neuviesť svoje osobné údaje vo formulároch a údajových poliach na webových stránkach spoločnosťi Abbott. Niektoré z našich online služieb vám môžeme poskytnúť len vtedy, ak nám poskytnete príslušné osobné údaje. Iné časti webových stránok spoločnosťi Abbott vás môžu požiadať o súhlas so zaradením do nášho zoznamu kontaktov na účely informovania o ponukách, propagačných akciách a o ďalších službách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Tiež vám môžu byť predložené otázky resp. oznamovacie políčka týkajúce sa vašich preferencií, kde máte možnosť uviesť, že si neželáte, aby webové stránky spoločnosťi Abbott používali sledovacie technológie, ako napr. cookies, na „zapamätanie si“ vašich osobných informácií, ako sú identifikátory používateľa alebo mailové adresy, pri spätných návštevách. Avšak webové stránky spoločnosťi Abbott, ktoré používajú sledovacie technológie na zber neosobných údajov, vám vo všeobecnosti nedajú možnosť zablokovať sledovacie technológie. Niektoré internetové prehliadače vám umožnia obmedziť alebo zablokovať používanie sledovacích technológií, ktoré zberajú neosobné údaje.

Kto bude mať prístup k mojim osobným údajom?
K osobným údajom má prístup obmedzený počet zamestnancov spoločnosťi Abbott, niektoré spoločnosti, s ktorými spoločnosť Abbott prípadne realizuje spoločné programy a tretie osoby, s ktorými má spoločnosť Abbott uzatvorené zmluvy na výkon obchodných činností pre spoločnosť Abbott. Naši zamestnanci sú poučení o dôležitosti ochrany súkromia a o tom, ako majú nakladať s údajmi zákazníkov a spravovať ich správnym a bezpečným spôsobom. Pokiaľ to príslušný právny poriadok vyžaduje, spoločnosť Abbott zároveň uplatňuje prax vyžiadania vášho súhlasu, ak sa prihlasujete do programu realizovaného s inou spoločnosťou, ktorá môže vyžadovať prístup k vašim osobným údajom. Okrem toho je postup spoločnosťi Abbott taký, že požaduje od svojich dodávateľov, aby vaše osobné údaje uchovávali v tajnosti a používali ich len na vykonávanie funkcií pre spoločnosť Abbott.

Poskytuje spoločnosť Abbott informácie tretím osobám?
Pokiaľ nie je v tejto časti uvedené inak, spoločnosť Abbott nebude prenášať vaše údaje tretím osobám bez toho, aby ste mali možnosť vopred sa vyjadriť, či súhlasíte s ich poskytnutím. Spoločnosť Abbott môže vaše osobné údaje poskytnúť bez vyjadrenia vášho súhlasu cudzím poskytovateľom služieb, ktorí nám pomáhajú pri vykonávaní našich obchodných činností. Postup spoločnosťi Abbott je taký, že od takýchto cudzích poskytovateľov služieb požaduje, aby vaše osobné údaje uchovávali v tajnosti a používali ich len na vykonávanie funkcií pre spoločnosť Abbott a v súlade s jej pokynmi. Spoločnosť Abbott si ďalej vyhradzuje právo poskytnúť vaše osobné údaje v odozve na oprávnené žiadosti o poskytnutie informácií od orgánov štátnej správy a v prípadoch, kde to vyžaduje zákon. V prípade, že spoločnosť Abbott predá niektorú zo svojich skupín výrobkov alebo divízií, spoločnosť Abbott poskytne vaše osobné údaje kupujúcemu na základe vášho súhlasu, pokiaľ ho zákon vyžaduje, aby vám mohol kupujúci naďalej poskytovať informácie a služby.

Ako spoločnosť Abbott chráni osobné údaje?
Obvyklou metódou spoločnosťi Abbott je, že každá webová stránka spoločnosťi Abbott, ktorá zberá osobné údaje, je zabezpečená; utajenie osobných údajov prenášaných cez Internet však nemožno zaručiť. Vyzývame vás, aby ste pri prenášaní údajov cez Internet dbali na opatrnosť. Spoločnosť Abbott nemôže zaručiť, že neoprávnené tretie osoby nezískajú prístup k vašich osobným údajom, preto keď takéto údaje poskytujete cez webové stránky spoločnosťi Abbott, musíte zvážiť výhody i riziká. Okrem toho webové stránky spoločnosťi Abbott, na ktoré sa táto Smernica ochrany súkromia vzťahuje, zobrazia upozornenie vždy, keď použijete prepojenie na webovú stránku, na ktorú nemá spoločnosť Abbott vplyv; pred poskytnutím osobných údajov by ste si mali overiť Smernicu ochrany súkromia takýchto cudzích webových stránok.

Ako chráni spoločnosť Abbott súkromie detí?
Spoločnosť Abbott na svojich webových stránkach vedome nezberá ani nepoužíva žiadne osobné údaje od detí (za deti považujeme neplnoletých vo veku do 18 rokov). Vedome deťom neumožňujeme, aby si objednali naše výrobky, komunikovali s nami, alebo používali ktorékoľvek z našich online služieb. Ak ste rodič a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo údaje, skontaktujte nás, prosím, niektorým z nižšie uvedených spôsobov a my budeme s vami spolupracovať, aby sme problém vyriešili.

Ako môžem osobné údaje opraviť alebo ich vymazať z aktuálnych záznamov o zákazníkoch?
S vašou pomocou bude spoločnosť Abbott zachovávať presnosť a aktuálnosť vašich údajov. Máte možnosť požiadať o vymazanie, doplnenie, zmenu alebo opravu svojich osobných údajov. Informujte nás, prosím, o svojich želaniach tak, že nás skontaktujete niektorým z nižšie uvedených spôsobov.

Ako dlho bude spoločnosť Abbott uchovávať osobné údaje?
Vo všeobecnosti bude spoločnosť Abbott uchovávať vaše osobné údaje len dovtedy, kým sú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, s prihliadnutím na príslušné lehoty uchovávania údajov, ktoré spoločnosťi Abbott ukladá príslušný právny poriadok.

Ako sa môžem skontaktovať se spoločnosťou Abbott?
Ak máte otázky týkajúce sa rozsahu, používania, zmeny, doplnenia alebo vymazania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, alebo chcete zrušiť ďalšie zasielanie oznámení od niektorej zložky spoločnosťi Abbott alebo jej konkrétneho programu, skontaktuje nás, prosím, kliknutím na prepojenie „Kontaktujte nás“ na webovej stránke spoločnosťi Abbott, ktorú ste navštívili, prostredníctvom emailu na info@abbott.sk alebo nám môžete poslať list na nasledujúcu adresu:

 • Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
  Karadžičova 10
  Bratislava
  Slovakia

Vo všetkých oznámeniach spoločnosťi Abbott uvádzajte, prosím, svoju e-mailovú adresu, ktorú ste použili pri registrácii (ak sa na vás vzťahuje), adresu webovej stránky Abbott, cez ktorú ste poskytli svoje osobné údaje, ktorých sa vaše otázky či obavy týkajú (napr. Abbott.com a pod.) a podrobné vysvetlenie svojej požiadavky. Ak chcete svoje osobné údaje vymazať, zmeniť, doplniť alebo opraviť, kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu, uveďte, prosím, v predmete svojho e-mailu „Žiadosť o vymazanie“ alebo „Žiadosť o zmenu/doplnenie/opravu" (podľa toho, čo sa hodí). Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme na všetky opodstatnené požiadavky včas reagovali.

Ako sa dozviem, že spoločnosť Abbott aktualizovala túto Smernicu ochrany súkromia?
Ak spoločnosť Abbott zmení svoje postupy ochrany súkromia, aktualizovaná verzia tejto Smernice ochrany súkromia bude tieto zmeny odrážať, pričom vy budete na tieto zmeny upozornený/á prostredníctvom aktualizácie dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného v záhlaví tejto Smernice ochrany súkromia. Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva v zmysle príslušného právneho poriadku, si spoločnosť Abbott vyhradzuje právo meniť a dopĺňať túto Smernicu ochrany súkromia v nadväznosti na technický pokrok, legislatívne a regulačné zmeny a na osvedčené podnikateľské postupy.